2021 – 2025

Om

Visjon, mål og aktiviteter

Landsgildetinget 2021:

Visjon:

St. Georgs Gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til

  • alle som vil tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier
    og som vil arbeide for speiderbevegelsen;
  • speiderledere som ønsker støtte i sine daglige ledergjerninger.

Mål:

Et voksende, synlig fellesskap bygget på speideridealene

…voksende…
• Nye gilder opprettes kontinuerlig, enten lokalt eller organisert som interessegrupper.
• Et nasjonalt gilde opprettes for de som ikke ønsker å tilhøre lokale eller interessebaserte
gilder.
• Nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder
• Lokale gilder i et område inviterer speiderledere og deltakere fra andre gilder til sine aktiviteter.
• Gildene sentralt¹ samarbeider med forbundene for blant annet å tilby turer og andre åpne arrangementene til speiderledere.

…synlig…
• Gildemedlemmer er naturlige bidragsytere på speiderarrangementer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Gildene forsøker å gjøre sine aktiviteter synlige i lokale og andre medier, inkl. sosiale medier.
• Kvernmoen oppgraderes slik at det blir et attraktivt leirsted som er godt kjent i begge forbundene.

…fellesskap…
• Gildefellesskapet er gjensidig og forpliktende, men tilpasset den enkeltes livssituasjon.
• Gildene arrangerer aktiviteter som skaper økt fellesskap med lokale speidergrupper.
• Gode informasjonskanaler utvikles for å inkludere alle gildemedlemmer i fellesskapet.
• Norge deler erfaringer til inspirasjon for de øvrige nordiske landene og er åpen for inspirasjon fra andre land.

…bygget på speideridealene.
• St. Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement for samfunn og miljø blant annet gjennom Fredslyset.
• St Georgs Gildene utvikler et Gildeprogram bygget på speideridealer og -aktiviteter, som gilder kan bruke som en idebank for sine aktiviteter.

Aktiviteter for å nå målet:

• Landsgildeledelsen inviterer til årlige samlinger med utvalgene og komiteene for å drøfte arbeidet for å nå målet.
• Nasjonalgildet tilbyr digitalaktiviteter for alle gildemedlemmer.
• Gildene tar hensyn til geografisk tilgjengelighet og universell utforming ved valg av steder hvor arrangementer holdes.
• Gildene sentralt¹ videreutvikler åpne arrangementer som turer og temasamlinger om aktuelle emner. De ansvarlige for turer kan søke om dekning av garantier og andre spesielle utgifter.
• Sentrale arrangementer er åpne for alle gildemedlemmer og er attraktive med gode aktiviteter og speiderpreg.
• Gildene sentralt inviterer nordiske gildemedlemmer til åpne arrangementer.
• Gildene sentralt inviterer til gildetreff på landsleirene – med besøk på Kvernmoen der dette er praktisk mulig.
• Gildene sentralt arrangerer dugnadsleir på Kvernmoen med en tydelig sosial profil.
• Gildene sentralt jobber videre med rekrutteringsmateriell.
• Gildene sentralt tilbyr hjelp til lokale og interessebaserte gildene – også hvis noen ønsker å starte et nytt gilde
• Gildene har en tydelig blå profil når medlemmene deltar på speiderarrangementer.

¹«Gildene sentralt» omfatter Landsgildeledelsen samt utvalg, komiteer, grupper og enkeltmennesker utnevnt
av Landsgildeledelsen.