FELLOWSHIPBUDSKAPET 2020

Viktig

Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF (International Scout and Guide Fellowship). Dette års budskab er skrevet af Karen Hækkerup, generalsektetær for UNICEF Danmark

2020 har lært os, at håbet og fællesskabet er kernen

2020 blev ikke det år, som vi alle sammen havde fore­stillet os, da vi hoppede ind i det til rådhusklokkerne. Vi har alle måttet opgive besøg, rejser, projekter og fritidsaktiviteter, som vi havde glædet os til. Alligevel mener jeg, at vi kan lære rigtig meget af 2020 om fællesskab og håb.

I UNICEF er vores vigtigste opgave at støtte verdens børn med at overleve, udvikle sig og trives. Det kan med andre ord oversættes til, at vores opgave er at give verdens børn et håb for deres egen og vores fremtid.

I Spejderbevægelsen handler det også om at række ud og danne børn og unge til at være beredte på fremtiden ved at give dem spejdermetoden og vær­dierne med i rygsækken.
Er der noget, som 2020 har lært os alle sammen, så er det, at vi ikke er alene. Intet menneske er en ø. Vi er i den samme båd – både når krisen sætter ind, og når vi skal dæmme op for konsekvenserne.

Da verden i løbet af foråret lukkede ned, var det med en stor tiltro til ansvar og fællesskabet og med et håb om, at hvis vi står sammen som verdensborgere, så kunne vi komme igennem pandemien. I UNICEF satte vi gang i katastrofeberedskabet og inden for få uger havde vi med hjælp fra vores støtter, virksomheder og fonde samlet penge ind til at beskytte verdens børn mod både smitten og følgekonsekvenserne som fattigdom og lukkede skoler.

Over hele verden har vi blandt andet hjulpet med at sikre rent vand, mulighed for at vaske hænder, ud­dannet i hygiejne, uddelt millioner af stykker sæbe og igennem radioundervisning sikret, at børn er blevet undervist, selvom deres skole var lukket. Indsatser, som bliver stående og lever videre, når coronapandemien har lagt sig. Det handler om at genopbygge, så det bliver bedre end før.

Derfor er det for mig også sigende, at 2020 blev året, hvor vi i UNICEF Danmark underskrev en partner­skabsaftale med Spejderne. Sammen skal vi nå endnu bredere ud med budskabet om børns rettigheder og det ansvar, som følger med dem.

Rettigheder er noget vi giver til hinanden i fælles­skabet, og de giver fællesskabet håb, fordi de blandt andet sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvad alle børn i hele verden har ret til.

Det første store fælles projekt er, at vi i forbindelse med Børnenes U-landskalender 2020 skal besøge 125 skoler over hele Danmark. I fællesskab har UNICEF Danmark og Spejderne udviklet en sjov og aktiv workshop, som bygger på spejdermetoden og børns rettigheder.

I løbet af efteråret møder op mod 7000 elever i 1.-5. klasse en frivillig instruktør fra Spejderne, som med sit spejdertørklæde og sin UNICEF t-shirt viser, at vi står sammen og har taget opgaven med at skabe håb og fællesskab på os.

I skyggen af et helt særligt år og med ønsket om, at vi sammen børn og voksne kan holde fast i håbet i fællesskab, ønskes I alle en rigtig god fellowship dag.

På vegne af UNICEF Danmark Karen Hækkerup, generalsekretær

Fellowship Day Message 2020
2020 taught us that hope and fellowship are the core values

2020 did not turn out to be the kind of year we had all imagined when we skipped into it to the sound of midnight bells. We all had to give up visits, trips, projects, and leisure activities we were looking forward to in anticipation. And yet, I think, we can learn so much from 2020 about fellowship and hope.

At UNICEF helping children of the world to survive, develop, and prosper is our main objective. In other words it is our task to give the children of the world a hope for their own as well as our future.

Within the Scout Movement it is also all about reaching out and making children and young people prepared for the future by giving them the Scout
approach and values to stuff into their backpacks for life.

If anything, 2020 taught us that we are not alone. No man is an island. We are all in the same boat – both at the start of the crisis, and when we later must limit the consequences.
When the world shut down during spring, this happened with a strong trust in responsibility and togetherness, and with the hope that if we stuck together as citizens of the world, we would get through the pandemic. At UNICEF, we initiated emergency measures, and within a few weeks and with the help from our supporters, companies, and funds, we raised enough money to protect the children of the world against the infection itself as well as the consequences such as poverty and the closure of schools.

Throughout the world, we have among other things helped securing clean water, the access to washing hands, we have taught hygiene, handed out mil­lions of soap bars, and thanks to broadcast tuition ensured that children would still receive their les­sons even if their schools were closed down.

This contribution will remain and stay alive even when the corona-pandemic has eased off. It is about rebuilding to make things better than before.  Therefore, to me, it is also important that 2020 was the year, when UNICEF in Denmark signed a part­nership agreement with the Scouts. Together, we will reach out even further with our message about the rights of children and the responsibilities they entail.

Rights are what we give each other in a community, and they give hope to that community, because they set up the framework for, how to treat one another, and what all children all over the world are entitled to.
The first joint project is that along with Børnenes U-landskalender 2020 (Danish national TV-advent calender in aid of children in developing countries), we are set to visit 125 schools all over Denmark. UNICEF and the Scouts have jointly designed a fun and active workshop based on the scout-approach and the rights of children.
This autumn close to 7.000 children – 1st to 5th formers – will meet a volunteer instructor from the Scouts of Denmark who wearing his scout’s scarf and UNICEF-t-shirt will show that we pull ranks and have taken upon us the task of creating hope and fellowship.

In the shadow of a very special year, and with the desire that we, children and adults, together can keep up hopes, I wish you all a very happy Fellow­ship Day.

On behalf of UNICEF Denmark, Karen Hækkerup, General Secretary