Normalvedtekt lokalt gilde

Uncategorized

(Sist endret på Landsgildetinget 2021)

Vedtekter for ……………………………….
St. Georgs Gilde / speidergilde.

§ 1.
…………….. St. Georgs Gilde / speidergilde er tilsluttet organisasjonen St. Georgs Gildene i Norge og er bundet av vedtekter for denne.

§ 2.
Medlemskontingenten til gildet er kr ….. pr. år, her i inkludert den til enhver tid fastsatte kontingent til St. Georgs Gildene i Norge, som utredes av gildet.

§ 3.
Gildeledelsen består av gildemester og innvalgte medlemmer. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år sammenhengende. Gildemester velges ved særskilt valg for ett år av gangen, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer velges for to år av gangen.

§ 4.
Gildetinget avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling med en ukes varsel og med angivelse av de saker som ønskes behandlet. På Gildetinget behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan, og budsjett for det kommende år. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr.§6 og 7) Ved stemmelikhet foretas omvalg. Stemmerett i Gildetinget har alle medlemmer som har betalt siste års kontingent. Innen 15. februar sender St. Georgs Gildet sin årsrapport på fastsatt skjema til Landsgildeledelsen.

§ 5.
Endring av disse vedtekter kan bare foretas av Gildetinget med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer må godkjennes av Landsgildeledelsen.

§ 6.
Ved gildets oppløsning overføres gildets midler til St. Georgsfondet, lokalt speiderarbeid eller veldedige formål, alt ettersom gildetinget bestemmer. Gildeskrå og andre historiske dokumenter sendes til Norsk speidermuseum. Gildetinget bestemmer hva som skal skje med evt. andre eiendeler.