ORD OG UTTRYKK

AIDSEGA – AMITIE INTERNATIONALE DES SCOUTS ET GUIDES ADULTES

(ISGF på fransk)

ALL EUROPEAN FUND

Til støtte for gjenoppbyggingen av speiderarbeidet i Øst-Europa har WAGGGS og WOSM i fellesskap opprettet et «All European Fund».

AMBASSADORS GUILD

International Ambassadors Guild er en stiftelse som ble dannet i 1998 med mål å skaffe penger tl støtte for speiding over hele verden. Medlemmene er hovedsakelig gildemedlemmer, men andre med interesse for speidersaken er også velkomne. Livsvarig medlemskap koster (2009) €1000, årsmedlemskap er €100.

ARBEIDSPLAN

På hvert Landsgildeting vedtas en arbeidsplan for en 2-års periode. Den danner grunnlaget for arbeidet i hvert enkelt gilde, i distriktene og i Landsgildeledelsen.

ARBEIDSUTVALG – AU

Landsgildeledelsen velger et arbeidsutvalg, som regel tre medlemmer. AU forbereder saker, men har ikke besluttende myndiget.

BADEN-POWELL – BP

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, grunnla speiderbevegelsen i 1907 og fikk tittelen Chief Scout of the World i 1920. Han giftet seg i 1912 med Olave Soames.

BULLETIN

ISGFs internasjonale medlemsblad fram til 31.12.1993. Endret til World Gazette Mondiale fram til 31.12.2007. Nå Newsletter.

CENTRAL BRANCH

Enkeltpersoner og grupper av tidligere speidere i land der det ikke finnes nasjonale gildeorganisasjoner kan registreres som direkte medlem av ISGF og bli medlem av Central Branch.

COUNCIL

Gammel betegnelse på ISGFs ledelse, fra 1993 endret til World Committee – Verdenskomiteen.

DEVELOPMENT FUND

I 1965 ble det i ISGF opprettet et internasjonalt utviklingsfond for å kunne gi finansiell støtte til arbeidet med utvikling og ekspansjon i speidernes verdensorganisasjoner – etter hvert også til utvikling innen ISGF. Fondets inntekter består av bidrag fra medlemsorganisasjonene, enkeltpersoner og Frimerkebanken. Hvert år gis et beløp til de to speiderorganisasjonene.

DISTRIKT

Inndeling av gildene i Norge i distrikter ble vedtatt i 1999. Var et forsøk på å øke samarbeid og rekrutering innen et naturlig avgrenset område. Denne inndelingen ble avsluttet i 2017.

ENGANG ALLTID

Var en forening for tidligere KFUK-speidere.

EUROPEISK REGION

I 1987 ble ISGF inndelt i regioner tilsvarende de regioner verdensspeiderforbundene har. Europaregionen har etablert en egen komité hvor hver av underregionene har en representant. De har utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet i regionen. Norge betaler årlig en kontingent for medlemskapet her. (€40,-)

FELLOWSHIP DAGEN

  1. oktober er den internasjonale gildedagen, til minne om stiftelsen av ISGF i 1953. Fellowship budskapet på denne dagen skrives av lederen i World Committee.

FEM MINUTTER ST. GEORG

Kort innlegg av et gildemedlem. Innlegget er opp til enhver enkelt, personlig og litt alvorlig utformet, om noe en selv er opptatt av. Til ettertanke.

FORKORTELSER

ISGF      International Scout and Guide Fellowship

AISG      Amitie Internationale des Scouts et Guides

LGT       Landsgildeting

LGL       Landsgildeledelsen

LGM      Landsgildemester

GL         Gildeledelse

GM       Gildemester

SGGN    St. Georgs Gildene i Norge

GILDEBLADET

Navn på medlemsbladet fra 1953 til og med nummer 2 i 2003. Deretter ble navnet endret til St. Georg. Første redaktør i bladet var Odd Hopp, Oslo.

GILDEBREV

Overleveres til alle nye medlemmer. Bestilles fra gildekontoret.

GILDEHALL

Sct. Georgs Gilderne i Danmark bruker «gildehall» som navn på møter hvor hele gildet er samlet. Opprinnelig var det sammenkomster hvor det var opptakelse av nye medlemmer. Gildehallen er meget høytidelig, med faste ritualer, og det er kun adgang for gildemedlemmer. Gildehallen avsluttes høytidelig, og det spesielle lokalet forlates. Deretter har man som regel hyggelig samvær med bespisning.

GILDEIDEALENE

Endret til speideridealene på Landsgildetinget 2017.

GILDESKRÅ

Gildets historie og minnebok.

GILDETING

Gildets årsmøte som holdes i løpet av januar. (Se vedtektene.)

GILDETROPP PÅ SPEIDERLEIR

På NSFs landsleir på Skaugum i 1989 var for første gang St. Georgs Gildene i Norge representert med egen tropp, St. Georg 1. tropp. (Se også: Blå på leir og Hotelt.)

GROSSARL

Europeisk Gildeforum i Grossarl, Østerrike. Ble første gang arrangert av Erich K. Cevela, østrrisk gildemedlem. Ble en tid arrangert årlig i januar.

HOTELT

Hotell i telt. Her tilbys seng i lavo med forpleining til rimelig pris. Arrangert første gang på NSFs landsleir på Ingelsrud i 2005. Hotelt drives av St. Georgs Gildene i Norge på oppdrag av speiderorganisasjonene.

INTERNASJONAL SEKRETÆR

Bindeleddet til ISGF.

IFOFSAG – INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF FORMER SCOUTS AND GUIDES

Stiftet 25. oktober 1953 i Luzern, Sveits. Offisielle språk er engelsk og fransk. Skiftet i 1993navn til

ISGF – INTERNATIONAL SCOUT AND GUIDE FELLOWSHIP

JAMBOREE

Speidernes største internasjonale leir, verdensjamboree, arrangeres hvert fjedre år. Første gang i 1920. Da innendørs i «Olympia»-hallen, London.

JOTA

Jamboree-on-the-air er et årlig «speidertreff» via amatørradio som arrangeres i midten av oktober. I Norge er det gitt dispensasjon slik at speidere selv får snakke i radioen, hvis radioamatøren oppretter og avslutter samtalen.

https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/JOTA-JOTI

JOTI

Jamboree-on-the-internett. Speidernes treff på internett på samme til som JOTA.

KVERNMOEN

St. Georgs Gildene i Norge har et eget leirsted i Aremark, Østfold. Les mer …

LANDSGILDETING

Landsgildeting arrangeres hvert annet år.

NORDISK BALTISK GILDETREFF

I 2006 ble den Nordiske underregion utvidet med det Baltiske landet Litauen. Dermed ble navnet forandret fra Nordisk gildetreff som ble arrangert hvert tredje år fram til 2003. De nordiske landene arrangerte treffet hver sin gang etter følgende turnus: Island, Norge, Finland, Danmark og Sverige.

NORDISK BALTISK UNDERREGION

Styret møtes en gang i året. Består av de seks landsgildemestrene.

NORSK SPEIDERMUSEUM

Stiftet 28. november 1987 etter initiativ fra St. Georgs Gildene i Norge.

OLD GUIDES

Forening for tidligere speidere i Norsk speiderpikeforbund.

SPEIDERBØNNEN

Første gang på trykk i et av «Speideren»s første nummer i 1911. Forfatter Hans Møller Gasmann, melodi av Carl Søyland. Speiderbønnen på nynorsk fra 2007.

ST. GEORGS DAGEN

er speidernes internasjonale festdag. Dagen ble feiret første gang i Norge i 1914. St. Georgsdagen feires 23. april hvert år. St. Georg henviser til ulike ting innen speiderbevegelsen.

TENKEDAGEN

ble innstiftet i 1926 – på den fjerde verdenskonferansen for jentespeidere. Konferansen bestemte at det skulle være en spesiell dag da jentespeidere verden over skulle tenke på hverandre og gi en oppmuntring til speidersøstre verden over. En parallell til St. Georgsdagen hos guttespeiderne. Delegatene på konferansen valgte 22. februar som datoen. Dette var fordi datoen var fødselsdagen til speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell, og til hans kone Olave Baden-Powell som da var World Chief Guide – verdensspeidersjef for jentene.

I 1999 ble det internasjonale aspektet ved Tenkedagen forsterket, da det offisielle navnet ble endret fra «Thinking Day» til «World Thinking Day». Les mer …

TWINNING

Twinning er en praktisk måte for medlemmer å være involvert internasjonalt. Prinsippet om twinning er å etablere kontakt mellom medlemmer av International Fellowship i forskjellige deler av verden.  Kan også være vennskapsgilde. Les mer …

VERDENSKONFERANSEN

Arrangeres hvert tredje år og er ISGFs høyeste myndighet. Hvert land har fire stemmer.

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Speiderjentenes verdensforbund.

WOSM

World Organization of the Scout Movement. Speiderguttenes verdensforbund, men også jenter kan være medlem.