ST. GEORGSDAGENS BUDSKAP

Om Se

Beste gildevenner!

Ukrainas folk er først og fremst i våre tanker akkurat nå. Krig i Europa er et faktum. Vi kan ikke ignorere dette faktum, selv om vi ønsker det.  Vi har så langt bygget livene våre på grunnlag av overenskomster og avtaler og en velstand som vokser takket være dem.  Fremtiden har vært håpefull. Nå må Jeg dessverre lure på om det er en fremtid i det hele tatt.

Krig er en skam for hele menneskeheten.

Speiderbevegelsen er en fredsbevegelse. Når freden rundt oss blir forstyrret, blir også grunnlaget for vår bevegelse forstyrret. Robert Baden-Powells tanker om speiderbevegelsens mål er sanne selv i disse vanskelige tider.

– Speiderbevegelsens høye mål er å overskride de kunstige barrierene som folk ønsker å bygge mellom mennesker, religioner og sosiale klasser.

Vi speidere bør fortsette fredsbudet selv i disse vanskelige tider. Vi kan fortelle at vennskap på tvers av landegrenser baseres på tillit, og bygges for eksempel ved å samles rundt leirbålet. Venner kjemper ikke seg imellom, de lærer av hverandre. Forskjeller er en rikdom som speiderbevegelsen tar sats fra.

Akkurat nå bør vi ta vare på hverandre, både nære og fjerne. Speidernes oppgave er å strekke ut en hjelpende hånd selv til de som ikke først ber om det. Vi har lovet å være beredt, og nå, om noen gang, er det behov for det..

Du bygger ikke en fremtid, redder ikke miljøet eller øker ikke likestillingen mellom kjønnene hvis vi lever i en krig eller er truet av krig. En bedre verden er bygget bare på grunnlag av tillit.

Jeg ønsker alle speidere en lykkelig St. Georgsdag..

Juha Kosonen
Landsgillemästare

Finske St. Yrjänä Speiderguild
S:t Görans Scoutgillen i Finland

Dear Scout and Guide Friends!

 

Today, the people in Ukraine are on top of our thoughts. The war in Europe is a fact. We cannot ignore this fact, how much we would like to do so. So far, we have built our life based on agreements and a prosperity growing thanks to them. Our future has been full of hope. Unfortunately, we now have to ask if there is a future at all.

The war is a shame for the whole mankind.

The scouts and guides movement is a peace movement. When the peace around us is shaken, the base for our movement is also shaking. The goal of the scouts and guides movement, according to the thoughts of Robert Baden-Powell the founder of our movement, is true especially now during the hard times.

“The goal of the scouts and guides movement is to overcome the artificial barriers that man wants to raise between people, religions and society classes.”

We scouts and guides have to bring the peace message forward also during these hard times. We can tell that friendship across the borders is based on trust, which could be built, for example, by gathering around a campfire. Friends do not fight with each other, but learn from each other. Diversity is a richness from which the scouts and guides movement runs up.

Now, we have to take care of each other both near and far. The scouts and guides should offer a helping hand also to them who do not ask for it in the first place. We have promised to be prepared and now, if ever, are we needed.

We cannot build a future, save the environment or improve the equality between sexes, if we live in a war or under the threat of a war. A better world can only be built based on trust.

I wish all scouts and guides a nice St. George’s Day.

Juha Kosonen

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat /
S:t Görans Scoutgillen I Finland, President