ST. GEORGSFONDET

Fondet ble opprettet i 1962. Fondet brukes til beste for speidersaken, fortrinnsvis tiltakt som settes i verk av de norske speiderorganisjonene i felleskap. Foruten de lovebestemte kr 5,- pr medlem pr år, består midlene av overskudd fra gildenes frimerkebank (Frimerkebanken.no) og gaver fra enkelt gildene.

Den valgte Landsgildeledelse kan i sin valgperiode (2 år) dele ut inntil 20 % av disponibel kapital fra det siste godkjente regnskapet for fondet. Utover dette må Landsgidetinget som avholdes hvert annet år, godkjenne utdelinger.

Statutter for St. Georgsfondet til fordel for speider- og gildesaken (sist revider 2011) står i håndboken.

Historien til fondet.

Landsgildetinget på Reistad i Lier i 1961 vedtok at det ved St. Georgs Gildene i Norges 10 år jubileum i 1962 skulle opprettes et fond til fordel for speidersaken i Norge.

Til og begynne med var det vedtatt kr 1,- pr. medlem pr år i kontingent til fondet.  Ved landstinget i Lofoten i 1983 ble dette øket til kr 5,- pr medlem.  Samtidig kom det også stadig inn gaver fra gilder og gildemedlemmer.  Det ble i starten satt i gang en annonsekampanje blant bedrifter og næringsdrivende. Kampanjen ble hvert år innledet med en appell i gildebladet fra kjente personer med sympati for speidersaken.  Appellen ble etterfulgt av annonsene. Det kunne være fra fra 66 -177 stykker.

Fra 1963 til 1977 fikk kampanjen årlige appeller fra 16 i alt.
De var skrevet av ;

Forfatter Johan Falkberget
Stortingspresident  Nils Langhelle
Odelstingspresident Jacop Pettersen
Biskop Johannes Smidt
Jurist, diplomat og politiker, Edvard Hambro
Generalsekretær i FN Trygve Lie
Forsvarssjef Folke H. Johannessen
Biskop, Fridjof Birkeli,
Justisminister Elisabeth Schweigaard Selmer
Forfatter og trubadur Erik Bye,
Lege, Fredrik Mellbye,
Generalsekretær, Toralf Lyng
Speidersjef Knut Enger,
Landssjef Aud Mork Knutsen
Speidersjef Odd Hopp
Stortingsmann  Ole Myrvoll

Dette førte til ca 1500 annonser i Gildebladet og en inntekt på over 100.000 kr til fondet.
(kilde. boken St. Georgs *Gildene i Norge gjennom 50 år 1952-2002″)

Vinnernes av NM i speiding 2013 fra NIttedal. Her med trofeet gitt i gave fra St.Georgsfondet.