Start > ARKIVER > FREDET, RØDLISTET ELLER PÅ FREMMEDARTSLISTA?

FREDET, RØDLISTET ELLER PÅ FREMMEDARTSLISTA?

Tekst: Olav B.

(Hele teksten her.)

Sammendrag:

Det blir en ny serie i St. Georg, hvor vi skal presentere en del planter i disse tre kategoriene. En på fremmedartslista er allerede presentert: Kjempespringfrø (St. Georg nr. 4, 2016). Men før vi begynner, bør vi forklare litt om hvorfor noen planter er plassert i disse tre kategoriene.

Forhistorien

Den første plantefredning i Norge omfattet en del sjeldne fjellplanter på Dovrefjell. Innsamling av planter i området, ble etter hvert en farlig trussel mot de sjeldne artene her. I 1905 ble det vedtatt å frede enkelte navngitte planter på Statens fjellstue-eiendommer på Dovrefjell (Drivstua og Kongsvoll fjellstueutmåling). I 1911 ble denne fredningen formelt hjemlet i den vedtatte Lov om Naturfredning fra 1910, forløperen til den nåværende lov om naturvern (naturvernloven).

Fredning

Fredning av planter reguleres av den enkelte stats lovverk, samt internasjonale konvensjoner.

Planter kan fredes på flere måter. I Norge fredes planter som enkeltarter i hele riket, eller som biotopvern (voksestedsvern). Fredning innen et avgrenset område, f.eks. plantefredningsområde, naturreservat eller nasjonalpark, er også vanlig.

Enkeltartene som er fredet etter naturvernloven er fredet mot direkte skade, ødeleggelse og innsamling. Det betyr at ingen har lov til å ødelegge eller plukke plantene som står på fredningslisten.

Rødliste

Det er utarbeidet en nasjonal rødliste med oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne. Rødlistede arter har ikke noe spesielt juridisk vern, men rødlistingen er tenkt som et redskap i forvaltningen av det biologiske mangfoldet. Det vil variere fra sak til sak hvor stort hensyn en tar til rødlistede arter.

 Fremmedartslista (Svarteliste)

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» ble lansert under konferansen ”Natur 2012” i juni 2012. Listen er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske riskovurderinger. Nå i år ble listen oppdatert og navnet forandret fra svartelisten til fremmedartslisten.

Følg med i St. Georg for mer om dette tema.